Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της ΟΙΝΟΣΗΜΟ πιστεύει ότι η ποιότητα αποτελεί το θεμελιώδη λίθο ανάπτυξης της Εταιρείας μας . Δεσμεύεται λοιπόν για την αξιόπιστη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες και προμηθευτές με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση τους, μέσα από ένα οργανωτικό περιβάλλον που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Καθώς η εταιρία αντιμετωπίζει όλους τους συνεργάτες με την ίδια λογική θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται καθορίζει συγκεκριμένους στόχους ποιότητας που ανασκοπούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και αποβλέπουν :

  • Βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των συνεργατών
  • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων ειδών και υπηρεσιών
  • Μείωση των προβλημάτων και των παραπόνων
  • Επιβεβαίωση ότι οι διαδικασίες της εταιρίας λειτουργούν αποτελεσματικά

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας δεσμευόμαστε και λειτουργούμε με τις παρακάτω αρχές:

  • Προσαρμόζουμε διαρκώς το περιεχόμενο των υπηρεσιών μας, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.
  • Δεσμευόμαστε στην καθιέρωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση μετρήσιμων στόχων ποιότητας, οι οποίοι αναγνωρίζουμε ότι αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή βελτίωση του εγκατεστημένου Συστήματος Ποιότητας
  • Δεσμευόμαστε στην ανάπτυξη συνεργασιών με τους πελάτες, για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή θετική πορεία.
  • Καθένας από μας, έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με πρότυπα, κανονισμούς και νομοθετικές διατάξεις και να είναι συνεπής με τις πολιτικές, τις αρχές και την κουλτούρα ποιότητας της ΟΙΝΟΣΗΜΟ. Η ευθύνη ξεκινά από τη Διοίκηση και διαχέεται σε όλες τις επιχειρησιακές μονάδες και τους ανθρώπους της.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης

15/11/2023

Ο Γενικός Διευθυντής

Δημήτρης Καλογεράς